1.4.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 122/12


Žaloba podaná 18. januára 2019 — Európska komisia/Bulharská republika

(Vec C-33/19)

(2019/C 122/14)

Jazyk konania: bulharčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: Cv. Georgieva-Kecsmar a J. Hottiaux)

Žalovaná: Bulharská republika

Návrhy žalobkyne

Komisia navrhuje, aby Súdny dvor:

rozhodol, že Bulharsko si nesplnilo svoje povinnosti vyplývajúce z článku 21 smernice 2004/49/ES (1):

tým, že Bulharsko opomenulo zabezpečiť nezávislosť vyšetrovacieho orgánu od manažérov infraštruktúry, nesplnilo si svoje povinnosti vyplývajúce z článku 21 ods. 1 smernice 2004/49/ES,

tým, že Bulharsko opomenulo zabezpečiť dostatočné prostriedky pre vyšetrovací orgán, aby tento vyšetrovací orgán mohol nezávisle vykonávať svoje úlohy, nesplnilo si svoje povinnosti vyplývajúce z článku 21 ods. 2 smernice 2004/49/ES,

uložil Bulharskej republike povinnosť nahradiť trovy konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

1.

Podľa článku 21 smernice 2004/49/ES sú členské štáty povinné zabezpečiť, aby nehody a incidenty uvedené v článku 19 vyšetroval stály orgán, ktorý má k dispozícii aspoň jedného vyšetrovateľa spôsobilého v prípade nehody alebo incidentu vykonávať funkciu povereného vyšetrovateľa. Tento orgán je organizačne, právne a pri prijímaní rozhodnutí nezávislý od manažérov infraštruktúry, železničných podnikov, orgánov vyberajúcich poplatky, prideľovacích orgánov a notifikovaných orgánov ako aj od všetkých strán, ktorých záujmy by mohli byť v rozpore s úlohami vyšetrovacieho orgánu. Okrem toho je funkčne nezávislý od bezpečnostného orgánu a regulačných orgánov v železničnom sektore.

2.

Vo svojej žalobe Komisia poukazuje nato, že špecializovaný orgán pre vyšetrovanie nehôd a incidentov zriadený v rámci ministerstva dopravy nie je nezávislý od manažérov infraštruktúry, národnej spoločnosti pre železničnú infraštruktúru. Konkrétne sa tento orgán vyznačuje tak nedostatkom organizačnej nezávislosti, ako aj nedostatkom samostatnosti vo svojich rozhodnutiach. V tomto zmysle Bulharská republika nedodržala ustanovenia článku 21 ods. 1 smernice 2004/49/ES.

3.

V žalobe Komisia tiež zdôrazňuje, že právna úprava Bulharskej republiky nezabezpečuje prístup k dostatočným prostriedkom tak, aby vyšetrovací orgán mohol vykonávať svoje úlohy v zmysle článku 21 ods. 2 smernice 2004/49/ES nezávisle.


(1)  Smernica 2004/49/ES Európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla 2004 o bezpečnosti železníc spoločenstva a o zmene a doplnení smernice Rady 95/18/ES o udeľovaní licencií železničným podnikom a smernici 2001/14/ES o prideľovaní kapacity železničnej infraštruktúry, vyberaní poplatkov za používanie železničnej infraštruktúry a bezpečnostnej certifikácii (Smernica o bezpečnosti železníc) (Ú. v. EÚ L 164, 2004, s. 44; Mim. vyd. 07/008, s. 227).