13.5.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 164/7


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Consiglio di Stato (Taliansko) 7. januára 2019 — Azienda ULSS n. 6 Euganea/Pia Opera Croce Verde Padova

(Vec C-11/19)

(2019/C 164/08)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Consiglio di Stato

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: Azienda ULSS n. 6 Euganea

Odporkyňa: Pia Opera Croce Verde Padova

Prejudiciálne otázky

1.

V prípade, že zmluvné strany sú orgánmi verejnej správy, bránia odôvodnenie 28, článok 10 a článok 12 ods. 4 smernice 2014/24/EÚ (1) uplatniteľnosti článku 5 zákona regiónu Benátsko č. 26/2012, v spojení s článkami 1, 2, 3 a 4 tohto regionálneho zákona na partnerstvo vo verejnom sektore podľa uvedeného ustanovenia článku 12 ods. 4 [smernice] a tiež článku 5 ods. 6 legislatívneho dekrétu 50/2016 a článku 15 zákona č. 241/1990?

2.

V prípade, že zmluvné strany sú orgánmi verejnej správy, bránia odôvodnenie 28, článok 10 a článok 12 ods. 4 smernice 2014/24/EÚ uplatniteľnosti ustanovení zákona regiónu Benátsko č. 26/2012 na partnerstvo vo verejnom sektore podľa uvedeného článku 12 ods. 4 [smernice] a tiež článku 5 ods. 6 legislatívneho dekrétu 50/2016 a článku 15 zákona č. 241/1990, iba v úzkom zmysle, že verejný obstarávateľ je na ich základe povinný uviesť dôvody svojho rozhodnutia zadať zákazku na bežné dopravné zdravotné služby prostredníctvom verejného obstarávania namiesto priameho zadania?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 2014, s. 65).