21.1.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 25/62


Žaloba podaná 26. novembra 2018 – Kalypso Media Group v EUIPO – Wizards of the Coast (DUNGEONS)

(Vec T-700/18)

(2019/C 25/81)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Kalypso Media Group GmbH (Worms, Nemecko) (v zastúpení: T. Boddien, Rechtsanwalt)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Wizards of the Coast LLC (Pawtucket, Rhode Island, Spojené štáty)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Prihlasovateľ spornej ochrannej známky: žalobkyňa

Dotknutá sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Európskej únie DUNGEONS – prihláška č. 13 271 838

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 21. septembra 2018 vo veci R 599/2018-4

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/1001