201806150601955282018/C 231/342302018TC23120180702SK01SKINFO_JUDICIAL20180406272821

Vec T-230/18: Žaloba podaná 6. apríla 2018 – Czarnecki/Parlament


C2312018SK2710120180406SK0034271282

Žaloba podaná 6. apríla 2018 – Czarnecki/Parlament

(Vec T-230/18)

2018/C 231/34Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Ryszard Czarnecki (Varšava, Poľsko) (v zastúpení: M. Casado García-Hirschfeld, avocat)

Žalovaný: Európsky parlament

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

vyhlásil prejednávanú žalobu za prípustnú,

zrušil napadnuté rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 7. februára 2018,

zaviazal žalovaného na náhradu všetkých trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza tri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený jednak na porušení práva na prezumpciu neviny, práva na obhajobu a zásady rovnosti zbraní a jednak na porušení zásady riadnej správy vecí verejných, zásady proporcionality a práva na slobodu prejavu.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na zjavne nesprávnom posúdení, „fumus persecutionis“ a zneužití právomoci.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na porušení zásady právnej istoty a ochrany legitímnej dôvery.