26.3.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 112/35


Žaloba podaná 19. januára 2018 – Francúzsko/Komisia

(Vec T-26/18)

(2018/C 112/45)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Francúzska republika (v zastúpení: F. Alabrune, D. Colas, A.-L. Desjonquères a S. Horrenberger, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

čiastočne zrušil vykonávacie rozhodnutie Komisie K(2017) 7263 final z 8. novembra 2017, ktorým sa z financovania Európskou úniou vylučujú určité výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), oznámené francúzskej vláde 9. novembra 2017, a to v rozsahu, v akom:

zahŕňa opravu vo výške 2 246 700 eur z dôvodu zohľadnenia krajinných prvkov v rámci GAEC, ktoré sa vyznačovalo nesúladom, pokiaľ ide o „Nedostatky v systéme LPIS“ v súvislosti s rokmi podávania žiadostí 2013 a 2014;

zahŕňa paušálnu opravu týkajúcu sa všetkých území, ktoré zahŕňajú aspoň jednu plochu kvalifikovanú ako „landes et parcours“ (vresoviská vhodné na spásanie), a nielen plôch kvalifikovaných ako „neoprávnené územia (‚landes et parcours‘) [vresoviská vhodné na spásanie]“ v súvislosti s rokmi podávania žiadostí 2013 a 2014;

sa týka „Najpravdepodobnejš[ej] chyb[y] – FEADER SIGC – 2014 – 2020“ v rámci vyšetrovania CEB/2016/047; a

uplatňuje paušálnu opravu vo výške 100 % na departement Haute-Corse (Horná Korzika) v súvislosti s rokmi podávania žiadostí 2013 – 2014, pokiaľ ide o „Kontrolný systém s vážnymi nedostatkami, Korzika“;

uložil Komisii povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu žaloby žalobkyňa uvádza štyri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na porušení článku 6 ods. 1 a prílohy III nariadenia Rady č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov.

Podľa žalobkyne sa Komisia takéhoto porušenia dopustila, keď jednak konštatovala, že také prvky ako skalnaté výbežky, bažiny alebo háje, uvedené vo francúzskej právnej úprave, nespadajú pod dobrý poľnohospodársky a ekologický stav (GAEC), a jednak, že tieto ustanovenia stanovujú povinnosť individuálnej ochrany každého krajinného prvku, a že v dôsledku toho tieto prvky nemožno začleniť do celkovej plochy poľnohospodárskych území.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na porušení zásady proporcionality. V tomto ohľade sa žalobkyňa domnieva, že aj keď sa spor týka len území kvalifikovaných ako „landes et parcours“ (vresoviská vhodné na spásanie), Komisia prijala opravu založenú na všetkých územiach uvádzaných v spisoch, ktoré zahŕňajú také plochy, teda aj na časti území, ktoré nie sú takými plochami, a v každom prípade neprihliadla na skutočnosti týkajúce sa vyčíslenia, ktoré predložili francúzske orgány.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na tvrdení, podľa ktorého Komisia na účely vykonania finančnej opravy vo výške 13 127 243,30 eura, pokiaľ ide o programovacie obdobie EPFRV 2014 – 2020 („RDR 3“), vychádzala z údajov, ktoré získala v rozpore s článkom 6 ods. 1 a prílohou III citovaného nariadenia č. 73/2009.

4.

Štvrtý žalobný dôvod založený na porušení zásady proporcionality a porušení povinnosti odôvodnenia v napadnutom rozhodnutí, pokiaľ ide o „Kontrolný systém s vážnymi nedostatkami, Korzika“ v súvislosti s rokmi podávania žiadostí 2013 a 2014, a to v rozsahu, v akom Komisia uplatňuje paušálnu opravu vo výške 100 % na departement Haute-Corse (Horná Korzika).