18.1.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 19/46


Rozsudok Všeobecného súdu z 18. novembra 2020 – Aquind/ACER

(Vec T-735/18) (1)

(„Energetika - Článok 17 nariadenia (ES) č. 714/2009 - Rozhodnutie ACER, ktorým sa zamieta žiadosť o výnimku týkajúcu sa nových spojovacích vedení - Odvolanie podané odvolacej rade ACER - Intenzita preskúmania“)

(2021/C 19/47)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Aquind Ltd (Wallsend, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: S. Goldberg, C. Davis, solicitors a E. White, avocat)

Žalovaná: Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (v zastúpení: P. Martinet, E. Tremmel, C. Gence-Creux a A. Hofstadter, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh podaný na základe článku 263 ZFEÚ na zrušenie jednak rozhodnutia odvolacej rady ACER A-001-2018 zo 17. októbra 2018, ktorým táto odvolacia rada potvrdila rozhodnutie ACER č. 05/2018 z 19. júna 2018 o zamietnutí žiadosti o výnimku týkajúcu sa elektrického spojovacieho vedenia spájajúceho britské a francúzske prenosové sústavy elektriny, a jednak uvedeného rozhodnutia ACER

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie odvolacej rady Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) A-001-2018 zo 17. októbra 2018 sa zrušuje.

2.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.

ACER znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania spoločnosti Aquind Ltd.


(1)  Ú. v. EÚ C 103, 18.3.2019.