21.1.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 25/21


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Berlin (Nemecko) 22. októbra 2018 – Sundair GmbH/WV a i.

(Vec C-660/18)

(2019/C 25/25)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landgericht Berlin

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Sundair GmbH

Žalovaní: WV, XU, YT, zastúpení XU a ZS

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 7 ods. 1 písm. b) v spojení s článkom 5 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91 (1) vykladať v tom zmysle, že dotknutým cestujúcim patrí náhrada za zrušenie letu aj vtedy, ak letecký dopravca, ktorý mal prepravu uskutočniť, nedisponuje platnou prevádzkovou licenciou v zmysle článku 2 písm. a) nariadenia č. 261/2004 a chýbajúca platná prevádzková licencia je prinajmenšom jedným z dôvodov zrušenia letu a cestujúci nemali o tejto chýbajúcej prevádzkovej licencii vedomosť?


(1)  Ú. v. EÚ L 46, 2004, s. 1.