3.9.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 311/10


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Taliansko) 27. júna 2018 – Italy Emergenza Cooperativa Sociale, Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza „Croce Verde“/Ulss 5 Polesana Rovigo, Regione del Veneto

(Vec C-424/18)

(2018/C 311/11)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Italy Emergenza Cooperativa Sociale, Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza „Croce Verde“

Žalovaná: Ulss 5 Polesana Rovigo, Regione del Veneto

Prejudiciálne otázky

1.

Majú sa článok 10 písm. h) a odôvodnenie 28 smernice 2014/24/EÚ (1) vykladať v tom zmysle, že

a)

služba sanitnými vozidlami, ktorá si vyžaduje vo vozidle nevyhnutnú prítomnosť vodiča – záchranára a aspoň jedného záchranára s odbornou spôsobilosťou a schopnosťami získanými úspešným absolvovaním záchranárskeho kurzu a zložením skúšky v tejto oblasti a

b)

služba prepravy s poskytovaním základnej zdravotnej starostlivosti (ZZS) vykonávané s pohotovostnými vozidlami

patria k výnimke podľa článku 10 písm. h) alebo sa zaraďujú medzi služby podľa čl. 74 až 77 uvedenej smernice?

2.

Má sa smernica 2014/24/EÚ vykladať v tom zmysle, že bráni takej právnej úprave, ktorá napriek tomu, že pacient nie je v akútnom stave stanovuje, že

a)

služba sanitnými vozidlami, ktorá si vyžaduje vo vozidle nevyhnutnú prítomnosť vodiča – záchranára a aspoň jedného záchranára s odbornou spôsobilosťou a schopnosťami získanými úspešným absolvovaním záchranárskeho kurzu a zložením skúšky v tejto oblasti a

b)

služba prepravy s poskytovaním základnej zdravotnej starostlivosti (ZZS) vykonávané s pohotovostnými vozidlami

sa majú prioritne uzatvárať so združeniami dobrovoľníkov priamym zadaním?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 2014, s. 65).