4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/2


Odvolanie podané 22. júna 2018: CBA Spielapparate- und Restatantbetriebs GmbH proti uzneseniu Všeobecného súdu (tretia komora) z 19. apríla 2018 vo veci T-606/17, CBA Spielapparate- und Restatantbetriebs GmbH /Európska komisia

(Vec C-415/18 P)

(2019/C 82/02)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľka: CBA Spielapparate- und Restatantbetriebs GmbH (v zastúpení: A. Schuster, Rechtsanwalt)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Súdny dvor Európskej únie (ôsma komora) uznesením z 10. januára 2019 zamietol odvolanie ako sčasti zjavne neprípustné a sčasti ako zjavne nedôvodné, a rozhodol, že žalobkyňa znáša svoje vlastné trovy konania.