27.8.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 301/17


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hof van Cassatie (Belgicko) 18. júna 2018 – Infohos/Belgische Staat

(Vec C-400/18)

(2018/C 301/23)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Hof van Cassatie

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ kasačného opravného prostriedku: Infohos

Odporca v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: Belgische Staat

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 13 časť A ods. 1 písm. f) šiestej smernice Rady č. 77/388/EHS (1) zo 17. mája 1977, teraz článok 132 ods. 1 písm. f) smernice Rady 2006/112/ES (2) z 28. novembra 2006 vykladať v tom zmysle, že členským štátom umožňuje, aby pre v ňom zakotvené oslobodenie od dane stanovili podmienku výlučnosti, prostredníctvom ktorej sa samostatné združenie osôb, ktoré poskytuje služby aj nečlenom, stane v plnom rozsahu zdaniteľnou osobou na účely dane z pridanej hodnoty aj zo služieb poskytovaných svojim členom?


(1)  Šiesta smernica Rady zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia (Ú. v. ES L 145, 1977, s. 1; Mim. vyd. 09/001, s. 23).

(2)  Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1).