201808030262049762018/C 294/483992018CJC29420180820SK01SKINFO_JUDICIAL20180618353511

Vec C-399/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Holandsko) 18. júna 2018 – Vereniging Gasopslag Nederland, TAQA Onshore BV, TAQA Piek Gas BV/Autoriteit Consument en Markt


C2942018SK3510120180618SK0048351351

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Holandsko) 18. júna 2018 – Vereniging Gasopslag Nederland, TAQA Onshore BV, TAQA Piek Gas BV/Autoriteit Consument en Markt

(Vec C-399/18)

2018/C 294/48Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyne: Vereniging Gasopslag Nederland, TAQA Onshore BV, TAQA Piek Gas BV

Žalovaný: Autoriteit Consument en Markt

Prejudiciálne otázky

Je jednotná kapacitná tarifa, pri ktorej sa rozlišuje nie podľa druhu užívateľa siete, ale podľa zmluvnej kapacity, zlučiteľná s článkom 13 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 ( 1 ) z 13. júla 2009 o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1775/2005 (nariadenie o plyne)?


( 1 ) Ú. v. EÚ L 211, 2009, s. 36.