201806010271917432018/C 211/212542018CJC21120180618SK01SKINFO_JUDICIAL20180412171821

Vec C-254/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d’État (Francúzsko) 12. apríla 2018 – Syndicat des cadres de la sécurité intérieure/Premier ministre, Ministre d'État, Ministre de l'Intérieur, Ministre de l'Action et des Comptes publics


C2112018SK1710120180412SK0021171182

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d’État (Francúzsko) 12. apríla 2018 – Syndicat des cadres de la sécurité intérieure/Premier ministre, Ministre d'État, Ministre de l'Intérieur, Ministre de l'Action et des Comptes publics

(Vec C-254/18)

2018/C 211/21Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Conseil d’État

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Syndicat des cadres de la sécurité intérieure

Žalovaní: Premier ministre, Ministre d’État, Ministre de l'Intérieur, Ministre de l'Action et des Comptes publics

Prejudiciálne otázky

1.

Majú sa ustanovenia článkov 6 a 16 smernice 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času ( 1 ) vykladať v tom zmysle, že ukladajú pohyblivo vymedzené referenčné obdobie, alebo tak, že rozhodnutie o tom, či sa stanoví pohyblivo alebo pevne, ponechávajú na členské štáty?

2.

V prípade, že sa tieto ustanovenia majú vykladať tak, že ukladajú pohyblivé referenčné obdobie, môže sa možnosť vykonať odchýlku z článku 16 písm. b) priznaná článkom 17 týkať nielen trvania referenčného obdobia, ale aj jeho pohyblivosti?


( 1 ) Smernica 2003/88/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času (Ú. v. EÚ L 299, 2003, s. 9; Mim. vyd. 05/004, s. 381).