201806150351954872018/C 231/172352018CJC23120180702SK01SKINFO_JUDICIAL20180328141411

Vec C-235/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Naczelny Sąd Administracyjny (Poľsko) 28. marca 2018 – Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH


C2312018SK1410120180328SK0017141141

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Naczelny Sąd Administracyjny (Poľsko) 28. marca 2018 – Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH

(Vec C-235/18)

2018/C 231/17Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Naczelny Sąd Administracyjny

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH

Ďalší účastník konania: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (v súčasnosti Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie)

Prejudiciálna otázka

Zahŕňa pojem uvedený v článku 135 ods. 1 písm. b) smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty ( 1 ) poskytnutie palivových kariet, ako aj vyjednanie, financovanie a zúčtovanie nadobúdania paliva použitím týchto kariet, alebo je možné tieto úkony pozostávajúce z viacerých krokov kvalifikovať ako reťazové transakcie, ktorých hlavným účelom je dodanie paliva?


( 1 ) Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1.