201806010261917492018/C 211/182052018CJC21120180618SK01SKINFO_JUDICIAL20180320151511

Vec C-205/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Piteşti (Rumunsko) 20. marca 2018 – Maria-Cristina Dospinescu, Filofteia-Camelia Ganea, Petre Sinca, Luminiţa-Maria Ioniţă, Maria Burduv, Raluca-Marinela Traşcă/Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea


C2112018SK1510120180320SK0018151151

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Piteşti (Rumunsko) 20. marca 2018 – Maria-Cristina Dospinescu, Filofteia-Camelia Ganea, Petre Sinca, Luminiţa-Maria Ioniţă, Maria Burduv, Raluca-Marinela Traşcă/Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea

(Vec C-205/18)

2018/C 211/18Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Curtea de Apel Piteşti

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolatelia: Maria-Cristina Dospinescu, Filofteia-Camelia Ganea, Petre Sinca, Luminiţa-Maria Ioniţă, Maria Burduv, Raluca-Marinela Traşcă

Odporca: Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea

Prejudiciálna otázka

Majú sa článok 114 ods. 3 ZFEÚ, článok 151 ZFEÚ a článok 153 ZFEÚ, ako aj ustanovenia rámcovej smernice 89/391/EHS ( 1 ) a neskôr prijatých osobitných smerníc vykladať tak, že bránia členskému štátu, aby stanovil lehoty a postupy, ktorými sa obmedzuje prístup k spravodlivosti, pokiaľ ide o klasifikáciu pracovísk ako pracovísk so špeciálnymi podmienkami, s tým dôsledkom, že novoprijatým zamestnancom sa odoprie priznanie práva na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré vyplýva z overenia vyššie uvedených podmienok v súlade s vnútroštátnym právom?


( 1 ) Smernica Rady 89/391 z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci (Ú. v. ES L 183, 1989, s. 1; Mim. vyd. 05/001, s. 349).