28.5.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 182/11


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Noord-Nederland (Holandsko) 1. marca 2018 – HQ pro se a ako zákonná zástupkyňa svojho maloletého dieťaťa IP, JO/Aegean Airlines SA

(Vec C-163/18)

(2018/C 182/12)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Rechtbank Noord-Nederland

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: HQ pro se a ako zákonná zástupkyňa svojho maloletého dieťaťa IP, JO

Žalovaná: Aegean Airlines SA

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 8 ods. 2 nariadenia č. 261/2004 (1) vykladať v tom zmysle, že cestujúci lietadlom, ktorý má podľa smernice 90/314/EHS (2) (prebranej do vnútroštátneho práva) o balíku cestovných, dovolenkových a výletných služieb nárok na náhradu svojich nákladov na letenku voči svojmu organizátorovi zájazdu, už nemôže žiadať náhradu od leteckého dopravcu?

2.

V prípade kladnej odpovede na otázku 1: Môže cestujúci lietadlom napriek tomu žiadať od leteckého dopravcu náhradu svojich nákladov na letenku, ak sa má vychádzať z toho, že jeho organizátor zájazdu nebude finančne schopný skutočne nahradiť náklady na letenku, pokiaľ by on bol niesol zodpovednosť, pričom ani neprijal žiadne preventívne opatrenia na to, aby náhradu zabezpečil?


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91, Ú. v. EÚ L 46, 2004,, s. 1; Mim. vyd. 07/008, s. 10.

(2)  Smernica Rady z 13. júna 1990, o balíku cestovných, dovolenkových a výletných služieb, Ú. v. ES L 158, 1990, s. 59; Mim. vyd. 13/010, s. 132.