5.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 399/17


Odvolanie podané 19. februára 2018: Robert Hansen proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) zo 14. decembra 2017 vo veci T-304/16, bet365 Group/EUIPO

(Vec C-136/18 P)

(2018/C 399/24)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľ: Robert Hansen (v zastúpení: M. Pütz-Poulalion, Rechtsanwalt)

Ďalší účastník konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

Uznesením zo 6. septembra 2018 Súdny dvor (ôsma komora) rozhodol, že odvolanie je neprípustné.