26.3.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 112/25


Žaloba podaná 31. januára 2018 – Európska komisia/Bulharská republika

(Vec C-61/18)

(2018/C 112/33)

Jazyk konania: bulharčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: G. von Rintelen, K. Walkerová, G. Koleva, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Bulharská republika

Návrhy žalobkyne

Komisia navrhuje, aby Súdny dvor:

určil, že Bulharská republika si tým, že najneskôr do 18. septembra 2016 neprijala všetky zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/89/EU (1) z 23. júla 2014, ktorou sa ustanovuje rámec pre námorné priestorové plánovanie alebo v každom prípade tieto predpisy neoznámila Komisii, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z tejto smernice,

uložil Bulharskej republike podľa článku 260 ods. 3 ZFEÚ penále vo výške 14 089,60 eura za každý deň omeškania odo dňa vyhlásenia rozsudku, ktorým sa určí, že došlo k nesplneniu povinnosti zo strany Bulharskej republiky.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

1.

Podľa článku 15 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/89/EU z 23. júla 2014, ktorou sa ustanovuje rámec pre námorné priestorové plánovanie, členské štáty majú zabezpečiť, aby do 18. septembra 2016 nadobudli účinnosť zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. O týchto predpisoch mali bezodkladne upovedomiť Komisiu. Vzhľadom nato, že Komisii neboli oznámené vnútroštátne opatrenia prijaté na prebratie smernice, rozhodla sa predložiť vec Súdnemu dvoru.

2.

Vo svojej žalobe Komisia navrhuje, aby bolo Bulharskej republike uložené penále vo výške 14 089,60 eur za deň. Výška penále bola stanovená vzhľadom na závažnosť a dobu, počas ktorej pretrvávalo porušenie práva, ako aj vzhľadom na odradzujúci účinok a platobnú schopnosť tohto členského štátu.


(1)  Ú. v. EÚ L 257, 2014, s. 135.