20.5.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 172/27


Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 8. februára 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Amsterdam — Holandsko) — A, B/C

(Vec C-750/18) (1)

(2019/C 172/38)

Jazyk konania: holandčina

Predseda Súdneho dvora nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 93, 11.3.2019.