20.5.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 172/26


Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 11. februára 2019 — Európska komisia/Slovenská republika

(Vec C-614/18) (1)

(2019/C 172/35)

Jazyk konania: slovenčina

Predseda Súdneho dvora nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 445, 10.12.2018.