22.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/59


Žaloba podaná 27. novembra 2017 – Café del Mar a i./EUIPO – Guiral Broto (Café del Mar)

(Vec T-772/17)

(2018/C 022/79)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: španielčina

Účastníci konania

Žalobcovia: Café del Mar SC (Sant Antoni de Portmany, Španielsko), José Les Viamonte (Sant Antoni de Portmany) a Carlos Andrea González (Sant Antoni de Portmany) (v zastúpení: F. Miazzetto a J. L. Gracia Albero, advokáti)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Ramón Guiral Broto (Marbella, Španielsko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Majiteľ spornej ochrannej známky: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Dotknutá sporná ochranná známka: obrazová ochranná známka Európskej únie obsahujúca slovné prvky „Café del Mar“ – ochranná známka Európskej únie č. 2 090 520.

Konanie pred EUIPO: konanie o vyhlásení neplatnosti.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie piateho odvolacieho senátu EUIPO zo 4. septembra 2017 vo veci R 1540/2015-5.

Návrhy

Žalobcovia navrhujú, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

určil, že obrazová ochranná známka Európskej únie obsahujúca slovné prvky „Café del Mar“ č. 2 090 520 je neplatná,

rozhodol, že trovy tohto konania budú hradené žalovaným a trovy námietkového konania a konania pred odvolacími senátmi EUIPO budú hradené majiteľom ochrannej známky, ktorej neplatnosť sa navrhuje.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 52 ods. 1 písm. b) a článku 53 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 2017/1001.