18.12.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 437/40


Žaloba podaná 14. októbra 2017 – Motex/Komisia

(Vec T-713/17)

(2017/C 437/48)

Jazyk konania: maďarčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: MOTEX Ipari és Szolgáltató Rehabilitációs Kft. (Ostrihom-Kertváros, Maďarsko) (v zastúpení: L. Szabó, abogado)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

v prvom rade určil, že rozhodnutím Komisie SA. 29432 – CP 290/2009 – Maďarsko – „Podpora pre zamestnávanie zdravotne postihnutých pracovníkov, ktorá v dôsledku diskriminačnej povahy právnej úpravy môže byť protiprávna“, z 20. júla 2011, a rozhodnutím Komisie SA. 45498 (FC/2016) – „Sťažnosť OPS Újpest-lift Kft. podaná v súvislosti so štátnou pomocou poskytnutou v rokoch 2006 až 2012 podnikom zamestnávajúcim zdravotne postihnutých pracovníkov“, z 25. januára 2017 (ďalej len „napadnuté rozhodnutia“) sa štátna pomoc nevyhlasuje za zlučiteľnú na základe článku 107 ods. 1 ZFEÚ,

subsidiárne určil, že napadnuté rozhodnutia nepredstavujú v konaní o žalobe o náhradu škody, ktorú žalobkyňa podala proti Emberi Erőforrások Minisztériuma (Ministerstvo ľudských zdrojov, Maďarsko) a ktorú pod spisovou značkou 18. G. 40.399/2017) prejednáva Fővárosi Törvényszék (Mestský súd Budapešť, Maďarsko), pre žalobkyňu právne záväzné akty a že žalobkyňa preto nie je priamo a individuálne dotknutým účastníkom konania, keďže vo svojich žalobných návrhoch na náhradu škody vychádza z porušení článku 107 ods. 1 ZFEÚ, a nie z porušenia článku 107 ods. 3 ZFEÚ,

v prípade, že by napadnuté rozhodnutia mali byť kvalifikované ako právne akty, ktoré sú pre žalobkyňu v konaní o žalobe na náhradu škody, vychádzajúcu z porušenia článku 107 ods. 1 ZFEÚ, záväzné, vyhlásil neplatnosť napadnutých rozhodnutí, keďže štátna pomoc poskytnutá maďarskými orgánmi je v rozpore s článkom 107 ods. 1 ZFEÚ.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza právny základ pre každý zo žalobných návrhov.

1.

Právny základ pre prvý žalobný návrh

Napadnutými rozhodnutiami sa štátna pomoc nevyhlasuje za zlučiteľnú na základe článku 107 ods. 1 ZFEÚ; v dôsledku toho tieto rozhodnutia nepredstavujú v kontexte konania o žalobe na náhradu škody, ktorú žalobkyňa podala proti Emberi Erőforrások Minisztériuma (Ministerstvo ľudských zdrojov, Maďarsko) na Fővárosi Törvényszék (Mestský súd Budapešť, Maďarsko), právne záväzné akty.

2.

Právny základ pre druhý žalobný návrh

Komisia v napadnutých rozhodnutiach nevyhlásila zlučiteľnosť štátnej pomoci na základe článku 107 ods. 1 ZFEÚ, ktorého sa dovoláva žalobkyňa, ale na základe článku 107 ods. 3 ZFEÚ. Tieto rozhodnutia sú teda vo vzťahu k právnemu odôvodneniu žalobného návrhu uvádzaného v konaní o žalobe na náhradu škody vedenému pred Fővárosi Törvényszék (Mestský súd Budapešť, Maďarsko) irelevantné a nepredstavujú pre žalobkyňu právne záväzné akty.

3.

Právny základ pre tretí žalobný návrh

Podľa žalobkyne sú napadnuté rozhodnutia neplatné, keďže maďarské orgány poskytli protiprávnu štátnu pomoc, ktorá je v rozpore s článkom 107 ods. 1 ZFEÚ a o ktorej mala byť Komisia podľa ustanovenia článku 108 ods. 3 ZFEÚ informovaná. Na odôvodnenie protiprávnosti pomoci odkazuje žalobkyňa na oznámenie Komisie o pojme štátna pomoc uvedenom v článku 107 ods. 1 [ZFEÚ] (1) a na nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov [107 ZFEÚ] a [108 ZFEÚ] (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) (2).


(1)  Ú. v. EÚ C 262, 2016, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 214, 2008, s. 3.