16.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 347/30


Žaloba podaná 21. júla 2017 – Shindler a i./Rada

(Vec T-458/17)

(2017/C 347/39)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Harry Shindler (Porto d’Ascoli, Taliansko) a 12 ďalších žalobcov (v zastúpení: J. Fouchet, advokát)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy

Žalobcovia navrhujú, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Rady Európskej únie (EÚ, Euratom) XT 21016/17, ako aj prílohu ADD 1 REV 2 k tomuto rozhodnutiu XT 21016/17, prijaté 22. mája 2017, ktorým sa povoľuje začatie rokovaní so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na účely uzavretia dohody o stanovení pravidiel vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie,

z toho dôvodu,

uložil Rade Európskej únie povinnosť nahradiť výdavky súvisiace s konaním, vrátane výdavkov na advokáta vo výške 5 000 eur,

s výhradami a najmä pokiaľ ide o SCP CORNILLE-POUYANNE, advokáti zapísaní v advokátskej komore mesta Bordeaux, nariadil predloženie všetkých pripomienok užitočných na pojednávanie stanovené Všeobecným súdom Európskej únie.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobcovia uvádzajú dva žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod sa zakladá na formálnej nezákonnosti rozhodnutia Rady Európskej únie (EÚ, Euratom) XT 21016/17, ako aj prílohy ADD 1 REV 2 k tomuto rozhodnutiu XT 21016/17, prijatých 22. mája 2017, ktorým sa povoľuje začatie rokovaní so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na účely uzavretia dohody o stanovení pravidiel vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“). Tento žalobný dôvod má dve časti:

prvá časť sa zakladá na porušení Zmluvy o Európskom spoločenstve pre atómovú energiu v rozsahu, v akom napadnuté rozhodnutie a jeho príloha stanovujú automatické vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu súbežne s vystúpením z Únie bez toho, aby sa uskutočnilo konanie o vystúpení a došlo k samostatnému rokovaniu.

Druhá časť sa týka narušenia rozdelenia právomocí medzi Úniou a členskými štátmi v rozsahu, v akom napadnuté rozhodnutie a jeho príloha priznávajú Únii mimoriadnu právomoc na horizontálnej úrovni na začatie rokovaní o dohode o vystúpení Spojeného kráľovstva a vylučujú možnosť, aby bola táto dohoda zmiešanej povahy, takže nie je možná nijaká oprava konečnej dohody členskými štátmi.

2.

Druhý žalobný dôvod sa zakladá na obsahovej nezákonnosti napadnutého rozhodnutia a má tri časti:

Prvá časť sa zakladá na porušení zásady rovnosti v rozsahu, v akom žalovaná prijatím napadnutého rozhodnutia a jeho prílohy pripustila začatie konania o vystúpení bez toho, aby mali európski občania žijúci v cudzine možnosť vyjadriť sa k prípadnej strate ich európskeho občianstva. Právo byť vypočutý a vyjadriť svoj názor hlasovaním vo voľbách európskeho rozsahu bolo preto tiež porušené. Napadnuté rozhodnutie údajne tak potvrdzuje existenciu kategórie druhoradých občanov, ktorí boli zbavení svojho volebného práva z dôvodu výkonu ich práva na pohyb a preto porušuje zásadu rovnakého zaobchádzania medzi občanmi. Žalobcovia zastávajú názor, že došlo k diskriminácii medzi európskymi občanmi na základe ich pobytu.

Druhá časť sa zakladá na porušení článku 203 ZFEÚ v rozsahu, v akom napadnuté rozhodnutie stanovuje vystúpenie britských zámorských krajín a území (ZKÚ) bez toho, aby obyvatelia ZKÚ mohli hlasovať za vystúpenie z režimu pridruženia stanoveného európskou zmluvou, pričom sa neprihliadalo na osobitné konanie stanovené v článku 203 ZFEÚ, ktoré sa na ne vzťahuje, takže sloboda usadenia sa zakotvená v článku 199 ZFEÚ bola napadnutým rozhodnutím údajne tiež porušená.

Tretia časť sa zakladá na porušení zásady právnej istoty a legitímnej dôvery, lebo žalobcovia zastávajú názor, že začatie rokovaní o dohode o vystúpení s neurčitým koncom by mohlo mať vážny dosah na pravidlá upravujúce práva, ktoré žalobcom vyplývajú z európskeho občianstva preto, lebo si založili rodinný život v inom členskom štáte na základe výkonu ich slobody pohybu. Napadnuté rozhodnutie a jeho príloha sú teda v rozpore s požiadavkami predvídateľnosti právneho pravidla, ktoré ukladajú zásada právnej istoty a legitímnej dôvery, a tiež narušujú rešpektovanie súkromného a rodinného života.