25.9.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 318/12


Žaloba podaná 30. mája 2017 – The GB Foods/EUIPO – Yatecomeré (YATEKOMO)

(Vec T-336/17)

(2017/C 318/17)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: The GB Foods, SA (L’Hospitalet de Llobregat, Španielsko) (v zastúpení: M. Buganza González a E. Torner Lasalle, abogadas)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Yatecomeré, SL (Ribadumia, Španielsko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Majiteľ spornej ochrannej známky: žalobkyňa.

Dotknutá sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Európskej únie „YATEKOMO“ – ochranná známka Európskej únie č. 11 703 568.

Konanie pred EUIPO: konanie o vyhlásení neplatnosti.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie piateho odvolacieho senátu EUIPO z 13. marca 2017 vo veci R 1506/2016-5.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

určil, že žaloba podaná proti rozhodnutiu odvolacieho senátu EUIPO z 13. marca 2017 (vec R 1506/2016-5) je prípustná, a vyhovel jej tým, že zruší rozhodnutie odvolacieho senátu EUIPO a obnoví a konštatuje platnosť ochrannej známky č. 11 703 568 „YATEKOMO“ pre všetky tovary zaradené do tried 29 a 30, v prípade ktorých bola pôvodne podaná prihláška,

určil, že ochranná známka „YATEKOMO“ je všeobecne známa,

nariadil EUIPO, aby poskytol Všeobecnému súdu všetky dokumenty, ktoré predložila žalobkyňa a ktoré sú súčasťou spisu týkajúceho sa konania o vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky „YATEKOMO“, ktoré viedol EUIPO, aby mohli byť preskúmané všetky dokumenty, ktoré boli uložené do spisu v rámci tohto konania,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania v súlade s článkom 134 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu.

Uvádzané žalobné dôvody

ochranná známka „YATEKOMO“ nie je v rozpore s článkom 8 nariadenia č. 207/2009. Slovná ochranná známka nie je v rozpore s kombinovanou skoršou španielskou ochrannou známkou „ya te comeré el vacío que te llena“,

všeobecná známosť, ktorú získala ochranná známka č. 11 703 568 „YATEKOMO“.