17.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 231/41


Žaloba podaná 16. mája 2017 – Región Île-de-France/Komisia

(Vec T-292/17)

(2017/C 231/51)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Región Île-de-France (Paríž, Francúzsko) (v zastúpení: J.-P. Hordies, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Komisie [SA.26763 – (2014/C) –] z 2. februára 2017 týkajúce sa schémy pomoci poskytnutej Francúzskom v prospech podnikov autobusovej dopravy v regióne Île-de-France v rozsahu, v akom bola kvalifikovaná za štátnu pomoc,

zaviazal Komisiu na náhradu všetkých trov tohto konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza dva žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na zamietnutí Komisie kvalifikovať režim podpory poskytovanej regiónom ako existujúcu pomoc.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na nedostatku odôvodnenia napadnutého rozhodnutia. Tento dôvod sa delí na dve časti:

Prvá časť založená na nedostatku odôvodnenia v súvislosti s kritériom selektívnosti.

Druhá časť založená na nedostatku odôvodnenia v súvislosti s kritériom neoprávnenej hospodárskej výhody.