10.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 112/43


Žaloba podaná 6. februára 2017 – Steiniger/EUIPO – ista Deutschland (IST)

(Vec T-80/17)

(2017/C 112/59)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Ingo Steiniger (Nümbrecht, Nemecko) (v zastúpení: K. Schulze Horn, Rechtsanwältin)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: ista Deutschland GmbH (Essen, Nemecko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Prihlasovateľ spornej ochrannej známky: žalobca.

Dotknutá sporná ochranná známka: obrazová ochranná známka Európskej únie obsahujúca slovný prvok „IST“ – prihláška č. 10 673 812.

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie piateho odvolacieho senátu EUIPO z 1. decembra 2016 vo veci R 2242/2015-5.

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie a rozhodnutie námietkového oddelenia EUIPO z 24. septembra 2015,

zmenil napadnuté rozhodnutie v tom zmysle, že námietka sa v celom rozsahu zamietne,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania vrátane trov odvolacieho konania.

Uvádzané žalobné dôvody

porušenie článku 8 nariadenia č. 207/2009,

porušenie pravidla 20 ods. 6 nariadenia č. 2868/95.