3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/52


Žaloba podaná 23. januára 2017 – Bank Tejarat/Rada

(Vec T-37/17)

(2017/C 104/73)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Bank Tejarat (Teherán, Irán) (v zastúpení: S. Zaiwalla, P. Reddy, K. Mittal, A. Meskarian, solicitors, T. Otty, R. Blakeley, V. Zaiwalla, a H. Leith, barristers)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

uložil Rade povinnosť zaplatiť žalobkyni náhradu za ujmu, ktorú utrpela v dôsledku uloženia reštriktívnych opatrení Radou prostredníctvom týchto právnych aktov týkajúcich sa reštriktívnych opatrení voči Iránu: rozhodnutie Rady 2012/35/SZBP z 23. januára 2012 (Ú. v. EÚ 2012 L 19, s. 22), vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 54/2012 z 23. januára 2012 (Ú. v. EÚ 2012 L 19, s. 1), nariadenie Rady (EÚ) č. 267/2012 z 23. marca 2012 (Ú. v. EÚ 2012 L 88, s. 1), vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 709/2012 z 2. augusta 2012 (Ú. v. EÚ 2012 L 208, s. 2), rozhodnutie Rady (SZBP) 2015/556 zo 7. apríla 2015 (Ú. v. EÚ 2015 L 92, s. 101) a vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2015/549 zo 7. apríla 2015 (Ú. v. EÚ 2015 L 92, s. 12); žalobkyni sa majú zaplatiť tieto sumy: 1 494 050 000 USD za spôsobenú materiálnu ujmu a 1 000 000 eur za nemateriálnu ujmu spolu s úrokmi z týchto súm,

uložil Rade povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza jeden žalobný dôvod.

Žalobkyňa uvádza, že v dôsledku uloženia reštriktívnych opatrení Radou došlo k dostatočne závažnému porušeniu povinností, z ktorých vyplývajú jednotlivcom práva, a Európskej únii tak vzniká mimozmluvná zodpovednosť. Toto porušenie bolo priamou príčinou závažnej materiálnej a nemateriálnej ujmy spôsobenej žalobkyni, za ktorú jej patrí náhrada.