23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/49


Rozsudok Všeobecného súdu z 9. marca 2018 – Recordati Orphan Drugs/EUIPO – Laboratorios Normon (NORMOSANG)

(Vec T-103/17) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Námietkové konanie - Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie NORMOSANG - Skoršia národná slovná ochranná známka NORMON - Relatívny dôvod zamietnutia - Pravdepodobnosť zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001] - Pravidlo 19 ods. 2 písm. a) bod ii) a pravidlo 20 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2868/95 [teraz článok 7 ods. 2 písm. a) bod ii) a článok 8 ods. 1 a 7 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/1430“))

(2018/C 142/65)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Recordati Orphan Drugs (Puteaux, Francúzsko) (v zastúpení: J. Quirin, avocat)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: A. Lukošiūtė, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Laboratorios Normon, SA (Tres Cantos, Španielsko) (v zastúpení: I. Gonzalez-Mogena Gonzalez, advokát)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu piateho odvolacieho senátu EUIPO z 22. novembra 2016 (vec R 831/2016-5) týkajúcemu sa námietkového konania medzi spoločnosťami Laboratorios Normon a Recordati Orphan Drugs

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Recordati Orphan Drugs je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 121, 18.4.2017.