16.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 134/14


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Hamburg (Nemecko) 19. decembra 2017 – Anke Hartog/Airways plc

(Vec C-711/17)

(2018/C 134/18)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Amtsgericht Hamburg

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Anke Hartog

Žalovaná: Airways plc

Prejudiciálna otázka

Má sa podmienka podľa článku 3 ods. 2 písm. a) na účely uplatnenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91 (1), vykladať v tom zmysle, že cestujúci, ktorí majú potvrdenú rezerváciu, „sa dostavia na odbavenie“, keď v prípade, že nebol uvedený žiadny čas, sa najneskôr 45 minút pred uverejneným časom odletu postavia do radu pri odbavovacom pulte určenom leteckým dopravcom?


(1)  Ú. v. EÚ L 46, 2004, s. 1; Mim. vyd. 07/008, s. 10.