19.3.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/15


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof (Rakúsko) 14. december 2017 – Allianz Vorsorgekasse AG

(Vec C-699/17)

(2018/C 104/18)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Verwaltungsgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: Allianz Vorsorgekasse AG

Ďalší účastníci konania: Bundestheater-Holding GmbH, Burgtheater GmbH, Wiener Staatsoper GmbH, Volksoper Wien GmbH, ART for ART Theaterservice GmbH, fair-finance Vorsorgekasse AG

Prejudiciálna otázka

Je možné ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní (1), resp. články 49 a 56 ZFEÚ a zásady rovnosti zaobchádzania, zákazu diskriminácie a transparentnosti, vyplývajúce z týchto článkov, uplatniť na uzatváranie zmlúv verejných obstarávateľov s podnikovými fondmi (Betriebliche Vorsorgekassen) na spravovanie a investovanie (Veranlagung) mzdových príspevkov (Entgeltbeiträgen), ak uzavretie zmluvy a tým aj výber podnikového fondu vyžaduje súhlas zamestnancov, resp. ich zástupcov a verejný obstarávateľ teda nemôže túto zmluvu uzavrieť sám?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 2014, s. 65).