29.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/15


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vrhovno sodišče Republike Slovenije 27. novembra 2017 – E.G./Slovinská republika

(Vec C-662/17)

(2018/C 032/22)

Jazyk konania: slovinčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: E.G.

Žalovaná: Slovinská republika

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa záujem žiadateľa v zmysle článku 46 ods. 2 druhého pododseku smernice o konaniach II (1) vykladať tak, že postavenie osoby s doplnkovou ochranou neposkytuje rovnaké práva a výhody ako postavenie utečenca, v prípade ak v zmysle vnútroštátnej právnej úpravy cudzinci požívajúci doplnkovú ochranu majú síce rovnaké práva a výhody, ale spôsob určenia dĺžky trvania alebo zániku medzinárodnej ochrany je rozdielny, keďže postavenie utečenca sa priznáva na neobmedzenú dobu, avšak zaniká, keď zaniknú okolnosti, na základe ktorých bolo toto postavenie priznané, zatiaľ čo doplnková ochrana sa priznáva na obmedzenú dobu a predlžuje sa, ak existujú dôvody na jej predĺženie.

2.

Má sa záujem žiadateľa v zmysle článku 46 ods. 2 druhého pododseku smernice o konaniach II vykladať tak, že postavenie osoby s doplnkovou ochranou neposkytuje rovnaké práva a výhody ako postavenie utečenca, v prípade ak v zmysle vnútroštátnej právnej úpravy cudzinci požívajúci medzinárodnú ochranu majú síce rovnaké práva a výhody, ale súvisiace práva, ktoré sa zakladajú na týchto právach a výhodách, sú odlišné.

3.

Je potrebné z hľadiska osobnej situácie žiadateľa posúdiť, či vzhľadom na konkrétne okolnosti vzťahujúce sa na žiadateľa, priznanie postavenia utečenca by mu poskytlo viac práv než tie, aké mu boli udelené na základe doplnkovej ochrany alebo na existenciu záujmu podľa článku 46 ods. 2 druhého pododseku smernice o konaniach II, postačuje právna úprava, ktorá rozlišuje medzi súvisiacimi právami, ktoré sa zakladajú na právach a výhodách obidvoch foriem medzinárodnej ochrany.


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ z 26. júna 2013 o spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany (Ú. v. EÚ L 180, 2013, s. 60).