29.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/12


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Gerechtshof Den Haag (Holandsko) 6. novembra 2017 – Trestné konanie vedené proti Tronex BV

(Vec C-624/17)

(2018/C 032/19)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Gerechtshof Den Haag

Účastník konania pred vnútroštátnym súdom

Tronex BV

Prejudiciálne otázky

1.

1.

Má sa maloobchodník, ktorý na základe dohody existujúcej medzi ním a jeho dodávateľom (teda dovozcom, veľkoobchodníkom, distribútorom, výrobcom alebo inou osobou, od ktorej predmet nadobudol) vráti dodávateľovi predmet, ktorý mu spotrebiteľ vrátil, alebo ktorý sa v jeho ponuke stala nadbytočný, považovať za držiteľa, ktorý sa predmetu zbavuje v zmysle článku 3 bodu 1 rámcovej smernice (1)?

2.

Je z hľadiska odpovede na otázku 1.1 relevantné, či pritom ide o predmet, ktorý má ľahko odstrániteľnú vadu alebo nedostatok?

3.

Je z hľadiska odpovede na otázku 1.1 relevantné, či pritom ide o predmet, ktorý má vadu alebo nedostatok takého rozsahu, či takej závažnosti, že preto už nie je vhodný alebo použiteľný na svoj pôvodný účel?

2.

1.

Má sa maloobchodník alebo dodávateľ, ktorý kupujúcemu (zvyškových položiek) predá predmet, ktorý spotrebiteľ vrátil alebo ktorý sa v jeho sortimente stal nadbytočný, považovať za držiteľa, ktorý sa predmetu zbavuje v zmysle článku 3 bodu 1 rámcovej smernice?

2.

Je z hľadiska odpovede na otázku 2.1 relevantná výška kúpnej ceny, ktorú kupujúci zaplatí maloobchodníkovi alebo dodávateľovi?

3.

Je z hľadiska odpovede na otázku 2.1 relevantné, či ide o predmet, ktorý má ľahko odstrániteľnú vadu alebo nedostatok?

4

Je z hľadiska odpovede na otázku 2.1 relevantné, či pritom ide o predmet, ktorý má vadu alebo nedostatok takého rozsahu, či takej závažnosti, že preto už nie je vhodný alebo použiteľný na svoj pôvodný účel?

3.

1.

Má sa kupujúci, ktorý (zahraničnej) tretej osobe predá veľkú dodávku tovaru, ktorý nakúpil od maloobchodníkov alebo dodávateľov a ide o tovar, ktorý spotrebitelia vrátili a/alebo sa stal nadbytočný, považovať za držiteľa, ktorý sa zbavuje dodávky tovaru v zmysle článku 3 bodu 1 rámcovej smernice?

2

Je z hľadiska odpovede na otázku 3.1 relevantná výška kúpnej ceny, ktorú má tretia osoba zaplatiť kupujúcemu?

3.

Je z hľadiska odpovede na otázku 3.1 relevantné, či sú súčasťou dodávky aj niektoré výrobky, ktoré majú ľahko odstrániteľnú vadu či nedostatok?

4.

Je z hľadiska odpovede na otázku 3.1 relevantné, či sú súčasťou dodávky aj niektoré výrobky, ktoré majú vadu či nedostatok v takom rozsahu alebo takej závažnosti, že príslušný predmet už nie je vhodný alebo použiteľný na svoj pôvodný účel?

5.

Je z hľadiska odpovede na otázky 3.3 alebo 3.4 relevantné, aký je percentuálny podiel vadných výrobkov na celej dodávke tovaru predaného tretej osobe? V prípade kladnej odpovede, pri akom percentuálnom podiele potom leží relevantná hranica?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 2008, s. 3).