25.9.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 318/10


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko) 18. júla 2017 – Human Operator Zrt./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság

(Vec C-434/17)

(2017/C 318/15)

Jazyk konania: maďarčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Human Operator Zrt.

Žalovaný: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság

Prejudiciálna otázka

Má sa vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/2349 z 10. decembra 2015 (1) vykladať v tom zmysle, že bráni praxi uplatňovanej Maďarskom, podľa ktorej sa vychádza z toho, že vnútroštátny právny predpis, ktorý bol prijatý na základe uvedeného vykonávacieho rozhodnutia a ktorý stanovuje odchýlku od článku 193 smernice Rady 2006/112/ES, nadobudol účinnosť 1. januára 2015 a od tohto dátumu sa má uplatňovať, hoci uvedené vykonávacie rozhodnutie neobsahuje nijaké ustanovenie týkajúce sa jeho spätnej účinnosti, pričom na druhej strane Maďarsko vo svojej žiadosti o povolenie na zavedenie odchýlky uviedlo tento dátum ako dátum začatia jej uplatňovania?


(1)  Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/2349 z 10. decembra 2015, ktorým sa Maďarsku povoľuje uplatňovať opatrenie odchyľujúce sa od článku 193 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 330, 2015, s. 53).