4.9.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 293/20


Žaloba podaná 3. júla 2017 – Európska komisia/Česká republika

(Vec C-399/17)

(2017/C 293/25)

Jazyk konania: čeština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: P. Němečková, E. Sanfrutos Cano, splnomocnené zástupkyne)

Žalovaná: Česká republika

Návrhy žalobkyne

Komisia navrhuje, aby Súdny dvor,

určil, že Česká republika si tým, že odmietla zabezpečiť, aby bol materiál TPS-NOLO (Geobal), ktorý bol prepravený z Českej republiky do Katovíc, Poľsko, spätne prevzatý do Českej republiky, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 24 ods. 2 a článku 28. ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu, (1)

uložil Českej republike povinnosť nahradiť trovy konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

1.

Materiál TPS-NOLO (Geobal), ktorý bol prevezený z Českej republiky na územie Poľska, ktorý pochádza z nebezpečných odpadov zo skládky (laguny OSTRAMO), je skladovaný na inej skládke na území Českej republiky a je klasifikovaný ako dechtový odpad pochádzajúci z rafinácie, destilácie alebo pyrolytického spracovania organických materiálov, je podľa poľských orgánov odpadom, ktorý patrí do prílohy IV nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu (nariadenie o preprave odpadu).

2.

Vzhľadom na to, že Česká republika nesúhlasí s klasifikáciou dane látky ako odpad, a to z dôvodu registrácie materiálu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (2) z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (nariadenie REACH), došlo ku konfliktnej situácii, ktorú rieši článok 28 ods. 1 nariadenia o preprave odpadu, a to tak, že stanovuje, že dotknutý materiál sa považuje za odpad.

3.

Registrácia materiálu podľa registrácie na základe nariadenia REACH žiadnym spôsobom nezaručuje, že použitie látky nepovedie k celkovo nepriaznivému vplyvu na životné prostredie alebo zdravie ľudí, ale že daná látka automaticky prestáva byť odpadom. V prípade neexistencie vnútroštátneho rozhodnutia o tom, že dotknutá látka dosiahla stav, kedy odpad prestáva byť odpadom, nemožno registráciu tejto látky podľa nariadenia REACH považovať za platnú na základe jeho článku 2 ods. 2.

4.

Vzhľadom na to, že dotknutá látka sa cez hranice prepravila bez oznámenia, považuje sa táto preprava na „nezákonnú prepravu“ podľa článku 2 ods. 35 písm. a) nariadenia o preprave odpadu. V tomto prípade sa zodpovedajúcim spôsobom informujú príslušné orgány krajiny odoslania, aby mohli zaistiť, že predmetný odpad bude spätne prevzatý v súlade s ustanoveniami článku 24 ods. 2 nariadenia o preprave odpadu, čo Česká republika neprávom odmieta. Táto povinnosť nie je v rozpore s článkom 128 nariadenia REACH, ktorý zaručuje voľný pohyb látok, pretože odpad je výslovne vylúčený z pôsobnosti tohto nariadenia (pozri článok 2 ods. 2 nariadenia REACH).


(1)  Ú. v. EÚ L 190, 2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 396, 2006, s. 1