9.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 338/3


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte suprema di cassazione (Taliansko) 27. júna 2017 – Stefano Liberato/Luminita Luisa Grigorescu

(Vec C-386/17)

(2017/C 338/03)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Corte suprema di cassazione

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ: Stefano Liberato

Odporkyňa: Luminita Luisa Grigorescu

Prejudiciálne otázky

1.

Má porušenie pravidla prekážky začatej veci podľa článku 19 ods. 2 a 3 nariadenia č. 2201/2003 (1) vplyv výlučne na určenie súdnej právomoci, s následným uplatnením článku 24 nariadenia (ES) č. 2201/2003, alebo naopak môže, naopak, predstavovať prekážku uznania rozsudku vydaného v členskom štáte, ktorého súd začal v danej veci konať ako druhý, v členskom štáte, ktorého súd začal konať ako prvý, a to z hľadiska procesných zásad verejného poriadku, so zreteľom na to, že článok 24 nariadenia ES č. 2201/2003 odkazuje iba na pravidlá určujúce súdnu právomoc uvedené v článkoch 3 až 14 a nie aj na nasledujúci článok 19?

2.

Je výklad článku 19 nariadenia č. 2201/2003 v tom zmysle, že ide iba o kritérium určujúce súdnu právomoc, v rozpore s pojmom prekážka začatej veci podľa práva Únie, ako aj s funkciou a účelom právneho predpisu, ktorého cieľom je stanoviť súbor záväzných pravidiel v rámci procesných zásad verejného poriadku, a to ako záruku vytvorenia spoločného priestoru vyznačujúceho sa vzájomnou dôverou a procesnou lojálnosťou medzi členskými štátmi, v rámci ktorého by sa zabezpečilo automatické uznávanie a voľný pohyb súdnych rozhodnutí?


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000 (Ú. v. EÚ L 338, 2003, s. 1; Mim. vyd. 19/006, s. 243).