24.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 239/24


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof (Rakúsko) 13. apríla 2017 – Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte/ING-DiBa Direktbank Austria Niederlassung der ING-DiBa AG

(Vec C-191/17)

(2017/C 239/29)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Oberster Gerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte

Žalovaná: ING-DiBa Direktbank Austria Niederlassung der ING-DiBa AG

Prejudiciálna otázka

Treba článok 4 bod 14 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/64/ES z 13. novembra 2007 o platobných službách na vnútornom trhu (ďalej len „smernica o platobných službách“) (1) vykladať v tom zmysle, že aj on-line sporiaci účet, na ktorý môže príslušný klient (s disponibilitou na dennej báze a bez osobitného sprostredkovania bankou) uskutočňovať prostredníctvom telebankingu vklady na referenčný účet (bežný účet – Girokonto v Rakúsku), ktorý je vedený na jeho meno, ako aj výbery z tohto účtu, treba subsumovať pod pojem „platobný účet“ (článok 4 bod 14), a preto spadá do pôsobnosti smernice o platobných službách?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady z 13. novembra 2007 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a ktorou sa zrušuje smernica 97/5/ES (Ú. v. EÚ L 319, 2007, s. 1).