10.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 112/23


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem (Holandsko) 1. februára 2017 – X/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Vec C-47/17)

(2017/C 112/33)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: X

Žalovaný: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Prejudiciálne otázky

1.

Je dožiadaný členský štát vzhľadom na cieľ, obsah a pôsobnosť dublinského nariadenia (1) a smernice o azylových konaniach (2) povinný odpovedať na žiadosť o preskúmanie upravenú v článku 5 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (3) v lehote dvoch týždňov?

2.

Má sa v prípade zápornej odpovede na prvú otázku vzhľadom na článok 5 ods. 2 poslednú vetu vykonávacieho nariadenia uplatniť maximálna jednomesačná lehota stanovená v článku 20 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 343/2003 (4) (teraz článok 25 ods. 1 dublinského nariadenia)?

3.

Má dožiadaný členský štát v prípade zápornej odpovede na prvú a druhú otázku vzhľadom na výraz „sa snaží“ uvedený v článku 5 ods. 2 vykonávacieho nariadenia k dispozícii primeranú lehotu na vybavenie žiadosti o preskúmanie?

4.

Pokiaľ musí dožiadaný členský štát skutočne v primeranej lehote odpovedať na žiadosť o preskúmanie upravenú v článku 5 ods. 2 vykonávacieho nariadenia, ide ešte o primeranú lehotu po uplynutí viac ako šiestich mesiacov , ako je to v spore vo veci samej? Ak je odpoveď na túto otázku záporná, čo teda treba chápať pod výrazom „primeraná lehota“?

5.

Aké dôsledky treba vyvodiť z toho, že dožiadaný členský štát nevybaví žiadosť o preskúmanie do dvoch týždňov ani do jedného mesiaca, ani v primeranej lehote? Je v takom prípade žiadajúci členský štát zodpovedný za vecné posúdenie žiadosti o azyl podanej cudzincom alebo táto zodpovednosť prináleží dožiadanému členskému štátu?

6.

Ak treba vychádzať z toho, že v dôsledku včasného nekonania vo veci žiadosti o preskúmanie upravenej v článku 5 ods. 2 vykonávacieho nariadenia sa dožiadaný členský štát stáva zodpovedným za vecné posúdenie žiadosti o azyl, v akej lehote má žiadajúci členský štát, t. j. žalovaný v spore vo veci samej, oznámiť túto informáciu cudzincovi?


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/2013 z 26. júna 2013, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (Ú. v. EÚ L 180, 2013, s. 31).

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ z 26. júna 2013 o spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany (Ú. v. EÚ L 180, 2013, s. 60).

(3)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1560/2003 z 2. septembra 2003, ktoré ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 343/2003 ustanovujúceho kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov (Ú. v. ES L 222, 2003, s. 3; Mim. vyd. 19/006, s. 200).

(4)  Nariadenie Rady (ES) z 18. februára 2003 ustanovujúce kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov (Ú. v. ES L 50, 2003, s. 1; Mim. vyd. 19/006, s. 109).