22.5.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 161/6


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Okręgowy we Wrocławiu (Poľsko) 17. januára 2017 – Skarb Państwa, v zastúpení: Wojewoda Dolnośląski/Gmina Trzebnica

(Vec C-19/17)

(2017/C 161/08)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Skarb Państwa, v zastúpení: Wojewoda Dolnośląski (Vojvoda z Dolného Sliezska)

Žalovaná: Gmina Trzebnica (mesto Trzebnica)

Prejudiciálne otázky

1.

Považujú sa plnenia, ktoré príjemca získa zo zmluvných pokút alebo z náhrad škody vyplývajúcich z nesplnenia povinnosti alebo zo splnenia povinnosti po lehote, za príjmy v zmysle pravidla č. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 448/2004 z 10. marca 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1685/2000, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999 s ohľadom na uplatniteľnosť výdavkov pre činnosti spolufinancované štrukturálnymi fondmi a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1145/2003 (1)?

2.

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku:

a)

Možno príjem v podobe zmluvnej pokuty znížiť o straty a dodatočné náklady, ktoré príjemcovi vznikli v dôsledku nesplnenia zmluvy alebo zo splnenia zmluvy po lehote zo strany realizátora projektu?

b)

Považuje sa plnenie realizátora projektu v podobe iných prác vykonaných pre príjemcu, ktoré nijako nesúvisia s predmetom financovania, výmenou za sa oslobodenie od povinnosti zaplatiť zmluvnú pokutu (datio in solutum), za príjem v zmysle pravidla č. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 448/2004 z 10. marca 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1685/2000, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999 s ohľadom na uplatniteľnosť výdavkov pre činnosti spolufinancované štrukturálnymi fondmi a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1145/2003?

3.

V prípade kladnej odpovede na prvú a druhú otázku písm. a): má sa za výšku príjmov dosiahnutých príjemcom považovať výška zmluvnej pokuty vyčíslenej realizátorovi projektu alebo aj hodnota náhradného plnenia?

4.

Možno po ukončení pomoci v zmysle pravidla č. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 448/2004 z 10. marca 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1685/2000, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999 s ohľadom na uplatniteľnosť výdavkov pre činnosti spolufinancované štrukturálnymi fondmi a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1145/2003 znížiť objem spolufinancovania o výšku príjmov, ktoré príjemca dosiahol počas obdobia poskytovania pomoci?

5.

V prípade kladnej odpovede na štvrtú otázku, možno znížiť objem financovania o príjmy dosiahnuté príjemcom, ak ich členský štát Komisii neoznámil pred ukončením pomoci?


(1)  Ú. v. EÚ L 72, s. 66, Mim. vyd. 14/002, s. 3.