5.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 399/30


Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 2. augusta 2018 – Európska komisia/Slovinská republika, ktorú podporujú: Belgické kráľovstvo, Spolková republika Nemecko, Estónska republika, Španielske kráľovstvo, Francúzska republika, Talianska republika

(Vec C-594/17) (1)

(2018/C 399/39)

Jazyk konania: slovinčina

Predseda Súdneho dvora nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 412, 4.12.2017.