23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/58


Žaloba podaná 5. decembra 2016 – Techniplan/Komisia

(Vec T-853/16)

(2017/C 022/78)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Techniplan Srl (Rím, Taliansko) (v zastúpení: R. Giuffrida a A. Bonavita, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

vyhlásil porušenie článku 265 ZFEÚ Európskou komisiou tým, že nezaujala stanovisko k žiadosti spoločnosti Techniplan zaslanej formálnou výzvou,

uložil povinnosť Európskej komisii urobiť nevyhnutné opatrenia podľa článku 266 ZFEÚ, ako aj zaplatiť sumu z dôvodu náhrady škody za každý deň omeškania pri výkone tejto povinnosti a nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa je spoločnosť inžinierov, ktorej boli zadané viaceré projekty v afrických krajinách: kontrola a dozor nad plánovaním a asfaltovaním cesty Banikoara – Kandi v Benine, kontroly prác na ceste RN32 Ouallah – Miringoni na Komorách, dohľad nad bežnými údržbárskymi prácami na asfaltovaných cestách v Anjouan a Moheli na Komorách, dohľad a kontrola bežných údržbárskych prác v Grande Comore na Komorách, kontrola a dohľad nad konštrukčnými prácami na štátnej ceste č. 1 Kinkala – Mindouli v Kongu a kontrola a dohľad nad plánovaním a asfaltovaním cesty Bouar – Fambélé v Stredoafrickej republike, ako aj príprava a sledovanie prác v rámci PA PNDS (podporný projekt pre národný plán pre rozvoj zdravotníctva) v Demokratickej republike Kongo.

Žalobkyňa v tejto súvislosti spresňuje, že všetky tieto projekty boli ukončené a osvedčené národnými povoľujúcimi úradníkmi, príslušné faktúry boli zaplatené a schválené orgánmi Komisie, ktoré financovali projekty. Komisia však celkom nečakane začala hradiť faktúry len čiastočne. Podľa žalobkyne žalovaná dokonca uplatnila sankciu, ktorá nebola lepšie vymedzená, v prospech Európskeho rozvojového fondu, pričom neboli uplatnené žiadne konkrétne výhrady. Presnejšie, Komisia svojvoľne započítava pohľadávky spoločnosti Techniplan údajnými dlhmi, ktoré neboli lepšie vymedzené.

Žalobkyňa proti tomuto opatreniu poslala formálnu výzvu na základe článku 265 ZFEÚ, v ktorej vyzvala Európsku komisiu, aby prijala opatrenie alebo zaujala oficiálne stanovisko k jej žiadosti o platbu a k skutočnej povahe uplatnených sankcií.

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa tvrdí, že príslušné orgány Komisie konali v rozpore so zásadou právnej istoty a zásadou transparentnosti. Táto okolnosť mala vážne poškodiť subjektívnu situáciu spoločnosti Techniplan, hoci mala legitímnu dôveru, že s istotou poznala, v každom okamihu a za každej situácie, svoje práva a povinnosti stanovené európskym právnym poriadkom.