30.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 30/50


Žaloba podaná 21. novembra 2016 – Abes/Komisia

(Vec T-813/16)

(2017/C 030/58)

Jazyk konania: portugalčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Abes – companhia de assistência, bem-estar e serviços para seniores, Lda (São Pedro de Tomar, Portugalsko) (v zastúpení: N. Mimoso Ruiz, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

na základe článku 263 ZFEÚ a na účely článku 264 ZFEÚ určil, že žaloba o neplatnosť bola podaná v súlade s príslušnými predpismi a je prípustná,

na základe článku 263 ZFEÚ zrušil rozhodnutie C(2016) 5054 z 9. augusta 2016 v rozsahu, v akom konštatuje, že opatrenie opísané v návrhu nepredstavuje štátnu pomoc v zmysle článku 107 ods.1 ZFEÚ,

na základe článku 263 ZFEÚ zrušil rozhodnutie C(2016) 5054 z 9. augusta 2016 v rozsahu, v akom konštatuje, že aj v prípade, že by opatrenie opísané v návrhu predstavovalo štátnu pomoc, je zlučiteľné s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) ZFEÚ,

zaviazal Európsku komisiu na náhradu trov konania a trov, ktoré vznikli žalobkyni.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby, žalobkyňa uvádza tri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na nedostatku odôvodnenia. Žalobkyňa sa domnieva, že rozhodnutie nie je dostatočne dôvodné, lebo sa v ňom konštatuje, že aj v prípade, že by predmetné opatrenie predstavovalo štátnu pomoc v zmysle článku 107 ods.1 ZFEÚ, bolo by zlučiteľné s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) ZFEÚ, pričom tento záver nie je odôvodnený.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na zjavne nesprávnom posúdení. Žalobkyňa sa domnieva, že rozhodnutie je postihnuté zjavne nesprávnym posúdením, keďže dôvody, ktoré Komisiu viedli k tvrdeniu, že účinky predmetného opatrenia pomoci na obchod medzi členskými štátmi sú len hypotetické alebo domnelé, a aj v prípade, že by nejaké účinky malo, boli by len marginálne, sú nepodložené a v praxi podporujú šírenie obdobných samostatných opatrení pomoci, a to nielen v regióne Tomar, ale v celoštátnom rozsahu, a to so všetkými z toho plynúcimi dôsledkami spočívajúcimi v odradení od vnútroštátnych investícií a investícií z iných členských štátov.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na porušení článku 107 ods. 1 ZFEÚ, ktoré podľa žalobkyne spočíva v tom, že Komisia i) s potrebnou starostlivosťou a objektívne neposúdila, či dotknutá pomoc mohla ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi, ii) nezohľadnila skutočnosť, že neexistuje žiadny prah ani minimálny percentuálny podiel, pri ktorého nedosiahnutí by bolo možné sa a priori domnievať, že obchod medzi členskými štátmi nie je ovplyvnený, iii) nevzala do úvahy, že narušenie obchodu medzi členskými štátmi nezávisí od toho, či poskytované služby majú miestnu alebo regionálnu povahu, ani na rozsahu dotknutej činnosti, iv) nezdôraznila dostatočne jasne, že keď je prostredníctvom pomoci zo strany štátu posilnené postavenie určitého podniku vzhľadom k ostatným konkurenčným podnikom, treba sa domnievať, že na podniky, ktoré sú v konkurencii s príjemcom pomoci, sa vzťahujú menej výhodné podmienky financovania nových investícií v danom štáte.