30.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 30/49


Žaloba podaná 18. novembra 2016 – Di Bernardo/Komisia

(Vec T-811/16)

(2017/C 030/57)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Danilo Di Bernardo (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, T. Martin, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

rozhodol tak, že

rozhodnutie z 10. augusta 2016, ktorým výberová komisia vo výberovom konaní EPSO/AST SC/03/15 vylúčila žalobcu z uvedeného výberového konania, sa zrušuje,

Komisia je v každom prípade povinná nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza dva žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na rôznych zjavne nesprávnych posúdeniach, ktorých sa výberová komisia dopustila pri hodnotení odbornej praxe žalobcu.

2.

Druhý žalobný dôvod, vznesený subsidiárne, vychádzajúci z nedostatočného odôvodnenia napadnutého rozhodnutia a založený na tom, že žalobcovi neboli oznámené kritéria výberu stanovené výberovou komisiou.