16.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 14/54


Žaloba podaná 14. novembra 2016 – Jean Patou Worldwide/EUIPO – Emboga (HISPANITAS JOY IS A CHOICE)

(Vec T-808/16)

(2017/C 014/64)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Jean Patou Worldwide Ltd (Watford, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: S. Baran, barrister)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Emboga, SA (Petrel, Španielsko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Prihlasovateľ spornej ochrannej známky: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Dotknutá sporná ochranná známka: obrazová ochranná známka Európskej únie obsahujúca slovné prvky „HISPANITAS JOY IS A CHOICE“ – prihláška č. 12 789 971.

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie prvého odvolacieho senátu EUIPO z 23. júna 2016 vo veci R 235/2016-1.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO a ďalšiemu účastníkovi konania pred odvolacím senátom povinnosť nahradiť trovy konania vrátane trov konania žalobkyne v konaní pred EUIPO.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článkov 8 ods. 1 písm. b) a 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009.