23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/46


Žaloba podaná 16. septembra 2016 – LG Electronics/EUIPO (Dual Edge)

(Vec T-804/16)

(2017/C 022/63)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: LG Electronics, Inc. (Soul, Kórejská republika) (v zastúpení: M. Graf, lawyer)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Európskej únie „Dual Edge“ – prihláška č. 14 463 178.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie druhého odvolacieho senátu EUIPO z 2. septembra 2016 vo veci R 832/2016-2.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 207/2009.