23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/46


Žaloba podaná 15. novembra 2016 – Glaxo Group/EUIPO – Celon Pharma (SALMEX)

(Vec T-803/16)

(2017/C 022/62)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Glaxo Group Ltd (Brentford, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: S. Baran, S. Wickenden, Barristers, R. Jacob, E. Morris, Solicitors)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Celon Pharma S.A. (Łomianki, Poľsko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Majiteľ spornej ochrannej známky: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Dotknutá sporná ochranná známka: obrazová ochranná známka Európskej únie vo farbách svetlohnedá/kávová a biela obsahujúca slovný prvok „SALMEX“ – ochranná známka EÚ č. 9 849 191.

Konanie pred EUIPO: konanie o vyhlásení neplatnosti.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 31. augusta 2016 vo veci R 2108/2015-4.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO a ďalšiemu účastníkovi konania pred odvolacím senátom povinnosť znášať ich vlastné trovy konania a nahradiť trovy žalobkyne súvisiace so zrušením v každom štádiu námietkového a odvolacieho konania, ako aj trovy týchto konaní.

Uvádzaný žalobný dôvod

odvolací senát sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď prijal rozhodnutie v rozpore s článkom 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 spočívajúce v tom, po prvé, že nesprávne rozhodol, že riadne používanie francúzskej ochrannej známky navrhovateľkou na vyhlásenie neplatnosti nebolo prijateľnou formou používania podľa článku 15 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009, a po druhé, nesprávne rozhodol, že riadne používanie francúzskej ochrannej známky navrhovateľkou na vyhlásenie neplatnosti nebolo používaním francúzskej ochrannej známky v súvislosti s tovarom „inhalátory“.