9.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 6/54


Žaloba podaná 11. novembra 2016 – CEDC International/EUIPO – Underberg (Vyobrazenie zeleno-hnedého stebla trávy vo fľaši)

(Vec T-796/16)

(2017/C 006/68)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: CEDC International sp. z o.o. (Oborniki Wielkopolskie, Poľsko) (v zastúpení: M. Siciarek, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Underberg AG (Dietlikon, Švajčiarsko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Prihlasovateľ: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Sporná ochranná známka: trojrozmerná ochranná známka Európskej únie (vyobrazenie zeleno-hnedého stebla trávy vo fľaši) – prihláška č. 33 266.

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 29. augusta 2016 vo veci R 1248/2015-4.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie;

uložil EUIPO a ďalšiemu účastníkovi konania pred odvolacím senátom povinnosť nahradiť trovy konania, ktoré vznikli žalobkyni v konaní pred Všeobecným súdom a pred odvolacím senátom.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 8 ods. 1 písm. a) a písm. b), článku 42 ods. 2 a ods. 3, článku 75 a článku 76 ods. 1 nariadenia č. 207/2009.