28.11.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 441/31


Žaloba podaná 7. októbra 2016 – Pebagua/Komisia

(Vec T-715/16)

(2016/C 441/36)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Asociación de la pesca y acuicultura del entorno de Doñana y del Bajo Guadalquívir (Pebagua) (Isla Mayor, Španielsko) (v zastúpení: A. J. Uceda Sosa, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté vykonávacie nariadenie,

subsidiárne, zrušil zahrnutie druhu Procambarus clarkii do zoznamu schváleného uvedeným nariadením,

zaviazal žalovanú na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Táto žaloba je podaná proti vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2016/1141 z 13. júla 2016, ktorým sa prijíma zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 (Ú. v. EÚ L 189, 2016, s. 4).

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa tvrdí, že pokiaľ ide o druh Procambarus clarkii, neboli splnené požiadavky stanovené v článku 4 nariadenia 1143/2014, ani sa nevykonalo posúdenie rizika v lehotách stanovených v článku 5 ods. 1 uvedeného nariadenia.