31.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 402/59


Žaloba podaná 16. septembra 2016 – LG Electronics/EUIPO (Second Display)

(Vec T-659/16)

(2016/C 402/70)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: LG Electronics, Inc. (Soul, Kórejská republika) (v zastúpení: T. de Haan a P. Péters, lawyers)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Dotknutá sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Európskej únie „Second Display“ – prihláška č. 14 362 248.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie prvého odvolacieho senátu EUIPO z 10. júna 2016 vo veci R 106/2016-1.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania vrátane trov vynaložených žalobkyňou v konaní pred prvým odvolacím senátom.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 207/2009 v spojení s článkom 75 nariadenia č. 207/2009.