31.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 402/56


Žaloba podaná 13. septembra 2016 – Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret/EUIPO – Zaharieva (BOBO cornet)

(Vec T-648/16)

(2016/C 402/66)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ (Şehitkamil Gaziantep, Turecko) (v zastúpení: T. Tsenova, lawyer)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Elka Zaharieva (Plovdiv, Bulharsko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Prihlasovateľ: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Dotknutá sporná ochranná známka: obrazová ochranná známka obsahujúca slovné prvky „BOBO cornet“ – prihláška č. 12 299 343.

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 20. júla 2016 vo veci R 906/2015-4.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO a ďalšiemu účastníkovi konania pred odvolacím senátom povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzané žalobné dôvody

porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009,

porušenie článku 75 a článku 76 ods. 1 nariadenia č. 207/2009.