31.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 402/49


Žaloba podaná 26. augusta 2016 – Epsilon International/Komisia

(Vec T-477/16)

(2016/C 402/58)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Epsilon International SA (Marousi, Grécko) (v zastúpení: D. Bogaert a A. Guillerme, lawyers)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

1.

Na základe článku 272 ZFEÚ:

určil, že sumy vyplatené Európskou komisiou spoločnosti Epsilon v rámci grantových dohôd BRISEIDE, i-SCOPE a SMART-ISLANDS predstavujú oprávnené náklady a že Epsilon sa nedopustila chýb systémovej povahy pri plnení týchto dohôd,

určil, že žiadosť Komisie o vrátenie súm vyplatených na základe dohody BRISEIDE je úplne nedôvodná, a že tieto sumy nemusia byť Európskej komisii vrátené,

vyhlásil, že rozhodnutia Európskej komisie o pozastavení platieb týkajúcich sa grantových dohôd i-LOCATE, eENV-Plus, GeoSmartCity a c-SPACE sú neopodstatnené,

uložil Komisii náhradu súm, ktoré Epsilon vynaložila na vykonanie dodatočných finančných auditov, aby poprela chybné zistenia audítorov poverených Komisiou, a náhradu morálnej ujmy, ktorá vznikla spoločnosti Epsilon, ktorá je predbežne stanovená na základe ex aequo et bono na 10 000 eur.

2.

Na základe článku 263 ZFEÚ zrušil rozhodnutie Európskej komisie zo 17. júna 2016 [Ares (2016) 2835215] zapísať spoločnosť Epsilon do databázy systému včasného odhaľovania rizika a vylúčenia (EDES).

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby založenej na základe článku 272 ZFEÚ Epsilon uvádza, že zistenia predložené audítormi a schválené Európskou komisiou, ktoré sa týkajú osobných nákladov uvedených v súvislosti s uskutočnením projektov BRISEIDE, SMART-ISLANDS a i-SCOPE sú chybné. Epsilon konkrétne tvrdí, že nedošlo k žiadnym nezrovnalostiam, pokiaľ ide o časové záznamy, odpracované hodiny a kalkulácie hodinových sadzieb, neexistencie faktúry za prácu majiteľov a skutočnosť, že dohody uzavreté s podnikovými konzultantmi neboli oznámené finančnému úradu. V každom prípade nemôžu byť drobné chyby pri uskutočňovaní týchto dohôd považované za chyby systémovej povahy.

Okrem toho Epsilon nesúhlasí s rozhodnutiami Komisie o pozastavení platieb za plnenie projektov financovaných EU i-LOCATE, eENV-Plus, GeoSmartCity a c-SPACE a domnieva sa, že sú bez právneho základu.

Napokon Epsilon žiada náhradu za majetkovú a nemajetkovú ujmu, ktorá jej vznikla v dôsledku rozhodnutia Komisie.

Na základe svojej žaloby podľa článku 263 ZFEÚ Epsilon požaduje, aby Všeobecný súd zrušil rozhodnutie Komisie zapísať spoločnosť Epsilon do databázy systému včasného odhaľovania rizika a vylúčenia (EDES) z dôvodu potenciálne systematickej povahy chýb, ktorých sa táto spoločnosť dopustila pri plnení projektov uvedených vyššie. Žalobkyňa sa domnieva, že toto rozhodnutie porušuje zásadu proporcionality a právo na obhajobu.