23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/60


Uznesenie Všeobecného súdu z 29. novembra 2016 – Gulli/EUIPO – Laverana (Lybera)

(Vec T-284/16) (1)

(2017/C 022/81)

Jazyk konania: angličtina

Predseda druhej komory nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 270, 25.7.2016.